Aktuálně je eshop uzavřen. Stěhujeme prodejnu na novou adresu a eshop bude v provozu opět od 15.6.2022. Děkujeme za pochopení, Vaše Tvořivá Frída

Reklamační řád

Reklamační řád
Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží
zakoupeného spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu tvorivafrida.cz od naší společnosti:
Renata Barabášová, Běhounská 115/4, Brno, 602 00
IČ: 48862622
telefonní číslo: +420 737086600
kontaktní e-mail: info@tvorivafrida.cz
1. Za jaké vady zboží odpovídáme?
1.1. Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že
zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:
- má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli
očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;
- je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
- vyhovuje požadavkům právních předpisů;
- se hodí k účelu, který uvádíme, nebo ke kterému se zakoupené zboží obvykle používá;
- odpovídá jakosti, která byla mezi námi sjednána, popřípadě jakosti, kterou pro daný
typ zboží stanoví platné a účinné právní předpisy; a
- nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je vybaveno
dokumenty a doklady potřebnými pro řádné užívání zboží.
Dále odpovídáme za to, že se tyto vady nevyskytnou v záruční době. Nad rámec zákonné
záruční doby pro spotřebitele neposkytujeme žádnou záruku za jakost.
1.2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických
zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od
smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních
podmínek pro maloobchod.
1.3. Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí.
Jaká je záruční doba?
2.1. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží,
není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě
stanovena delší záruční doba.
2.2. V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné
součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém
případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o
dobu, po kterou je zboží v opravě.
Jaká práva z vadného plnění máte?
3.1. Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117,a také
§ 2165 až 2174.
3.2. V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:
a) Doplnění toho, co chybí
Pokud vám dodáme zboží v menším množství, než které bylo ujednáno, nebo vám
dodáme nekompletní zboží, máte právo na doplnění toho, co chybí.
b) Sleva z kupní ceny
Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada nebo se vada vyskytla v záruční době,
můžete požadovat vždy přiměřenou slevu z kupní ceny.
c) Výměna zboží nebo vadné součásti zboží
Výměnu zboží nebo vadné součásti zboží můžete požadovat vždy, pokud to není
neúměrné k povaze vady (tj. zejména v případě, kdy není možná bezprostřední oprava
věci) a pokud se nejedná pouze o nepodstatné porušení smlouvy.
Právo na výměnu zboží vám nenáleží v případě, že je vadná pouze část (součást) zboží.
Pokud v průběhu reklamačního řízení dojdeme k závěru, že je vadná pouze součást
zboží, vyměníme vám tuto součást.
Požadovat výměnu zboží nemůžete u zboží prodávaného za nižší cenu. Namísto toho
můžete požadovat slevu z kupní ceny.
d) Oprava věci
Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud
se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, budeme vás
neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.
e) Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy)
Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:
- dodání vadné nebo nekompletní věci z naší strany zakládá podstatné porušení
smlouvy; nebo
- nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo
nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
- zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže
vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
- se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných
vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
- nedodržíme lhůtu pro vyřízení reklamace/nezjednáme nápravu do 30 dnů od
uplatnění reklamace.
3.3. Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte
věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:
a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b) jste použili věc ještě před objevením vady;
c) jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo
opomenutím; nebo
d) jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při
obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte
nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.
Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
4.1. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:
- jste o vadě před převzetím věci věděli;
- jste vadu sami způsobili; nebo
- uplynula záruční doba.
4.2. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
- opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním 
- věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena
sjednána; nebo
- vyplývá-li to z povahy věci (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po
celou dobu trvání záruční doby).
Jak postupovat při reklamaci?
5.1. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
5.2. Reklamace přijímáme v kterékoli naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s
ohledem na sortiment prodávaného zboží, a v našem sídle. Pro co nejrychlejší vyřízení
reklamace doporučujeme využít naši provozovnu.
5.3. Doporučený postup při reklamaci:
- pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem
či písemně;
- zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili,
tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o doplnění toho, co chybí,
slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo jeho vadné součásti, opravu věci, vrácení peněz,
popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
- reklamované zboží nám doručte spolu s uplatněním reklamace nebo následně (jinak
než na dobírku, kterou nepřebíráme) na adresu provozovny Tvořivá Frída, Pekařská 40, Brno, 602 00, přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
- pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše
uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
5.4. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno
právo z odpovědnosti za vady prodané věci.
5.5. O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do
této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k
odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
nedohodneme na delší lhůtě.
5.6. Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u
neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás
neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto
reklamačním řádem.
5.7. Při reklamaci vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám
vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení
opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5.8. V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů
při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů
musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.10.2020 .

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení